Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct în cadrul Direcției Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, în data de 23.09.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:
– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-o ramura de ştiinţă, după cum urmează:
  – inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, domeniul de licenţă: inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale;
 – informatică;
 – matematică.
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
-perfecţionări: cursuri de specializare Oracle, Linux, Windows, Windows server, Active Directory, Reţelistică şi calculatoare, VPN, SQL server, modelarea sistemelor informatice, arhitectura şi infrastructura IT. Dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepţia avizului psihologic.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 24.08.2021 – 13.09.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;                         
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
h) cazierul judiciar.
Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Ionica Badea – Consilier superior, tel. 021.303.98.58; email: ionica.badea@anofm.gov.ro.

Atributiile functiei publice  de conducere vacante de Director adjunct in cadrul DCPFNFEMBD

Bibliografie si tematica

Declaratie art. 49HG. 611

Declaratie art. 492 din OUG 57

Declaratie date cu caracter personal

Formular de inscriere

Afisare selectie dosare

Afisare rezultat proba scrisa