Procedura se va relua  – nu au fost depuse dosare pentru concurs

Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante
de director adjunct in cadrul Directiei Coordonarea Proiectelor cu
Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date
,
în data de 23.08.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

– pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă într-o ramura de ştiinţă, după cum urmează:

  – inginerie electrică, electronică şi
telecomunicaţii, domeniul de licenţă: inginerie electronică, telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale;

 – informatică;

 – matematică.

– vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

-perfecţionări:
cursuri de specializare Oracle, Linux, Windows, Windows server, Active
Directory, Reţelistică şi calculatoare, VPN, SQL server, modelarea sistemelor
informatice, arhitectura şi infrastructura IT. Dovada expertizei se va face pe
baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în
condiţiile legii;

– să fie
absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.
153 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare; 

– să
îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art.
465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepţia avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în
perioada 01.07.2021 – 20.07.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în
mod obligatoriu:

a) formularul de
înscriere;                       
 

b) curriculum vitae, modelul
comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de
studii;

e) copia carnetului de muncă şi
după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;

 f) adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la
lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Persoană de contact: Felicia Calugaru – Inspector, tel.
021.303.98.58; email: felicia.calugaru@anofm.gov.ro

Atributiile functiei publice  de conducere vacante de Director adjunct in cadrul DCPFNFEMBD

Bibliografie si tematica

Declaratie art. 49HG. 611

Declaratie art. 492 din OUG 57

Declaratie date cu caracter personal

Formular de inscriere