Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti, organizează în data de 29.07.2019 concurs pentru funcția contractuală vacantă de șofer I.

Postul de șofer I are ca atribuţii principale conducerea în interesul serviciului a autovehiculelor instituţiei.

Conditii de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să indeplinească minim următoarele condiţii

Generale:

să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris și vorbit;

să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să aibă stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Specifice:

studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

să posede permis de conducere minim categoria C.

vechimea minimă necesară pentru ocuparea postului: 15 ani în muncă și minimum 10 ani vechime în meseria de șofer.

să aibă cunoștințe de mecanică, electricitate auto și de prim ajutor

Actele necesare pentru înscriere:

cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

copie după diploma de studii, care să ateste nivelul cerut;

copie după permis de conducere;

cazierul judiciar;

adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

curriculum vitae al candidatului;

dovada vechimii în muncă, dovedită cu carnetul de muncă și adeverințelor de vechime în muncă.

Actul de identitate, permisul de conducere, diploma de bacalaureat și carnetul de muncă/adeverinţa, se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Probele de concurs vor consta din:

probă scrisă

probă practică pe un autoturism al instituției

interviu.

Probele de concurs a si c se vor susține la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4 Bucureşti.

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a functiei contractuale de șofer I, se vor depune  în perioada 08-19 iunie 2019 la sediul Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4 Bucureşti.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcția contractuală vacantă de șofer  I se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4 Bucureşti sau la tel. 021/303.98.58, Serviciul Resurse Umane.