Prima de instalare prevăzută art.75 din Legea nr.76/2002 privins sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute anterior şi sunt sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma prevăzută 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă instalare în cuantum de 3.500 lei.

Prima de instalare se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare

Prin excepţie, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă într-o singură tranșă (la data instalării) în cuantum diferenţiat, astfel:

a) 3.500 lei pentru persoana înregistrată ca şomer și care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilește reşedinţa;

b) 6.500 lei pentru persoana înregistrată ca şomer este  însoţită de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere;

c) 3.500 lei pentru fiecare soţ în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare

Prima de instalare se acordă în cazul în care persoana solicitantă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Încadrarea în muncă se face într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;
 • În localitatea de domiciliu sau de reşedinţă – de unde pleacă – să fi locuit o  perioadă  de cel puţin 36 luni;
 • Schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia;
 • Nu revine la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare;
 • Angajarea este cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni ;
 • În ultimii 2 ani anteriori  angajării nu a mai lucrat la acel angajator
 • În ultimii 2 ani anteriori angajării nu alucrat la administratorii/asociaţii angajatorului (în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/asociaţi);
 • Nu a beneficiat de prima de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.
 • Nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia sau în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, atât persoana solicitantă cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere
 • Angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură locuinţă de serviciu şi nu suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau din fonduri publice;

Documente necesare

Pentru acordarea primei de instalare, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă următoarele documente, după caz:

1.     Cerere – conform modelui prezentat în Anexa nr. 12A la Norme sau Anexa nr. 12B la Norme, după caz

2.     Actul de identitate al persoanei solicitante  – original şi copie xerox

3.     Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea  – original şi copie xerox

4.     Angajament  – conform  model – Anexa nr. 13 la Norme , care constituie titlu executoriu, potrivit legii;

5.     Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

6.     Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani persoana angajată  nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator / asociat este deţinută de una sau mai multe persoane  fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

7.    Declaraţie pe  propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă  ori familia acestuia nu se asigură locuinţă de serviciu şi nu se suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului  

8.     Declaraţia pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură locuinţă de serviciu şi nu suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri publice

9.     Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 75 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;

10.   Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;

11.   După caz, certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal sau actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale

12.   Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia sau în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, atât ea cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere.

13.   Pentru persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul UE și SEE, document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor pe perioada de cel puţin 36 de luni, prevăzută la art. 45^10 alin. (1) lit. a), prin care se atestă că au avut, pe perioada respectivă, domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e), însoţit de o traducere certificată în limba română

Depunerea documentelor

 • Personal – la sediul agenţiei
 • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • Prin fax sau e-mail

Sari la conținut