Ajutorul financiar acordat angajatorilor potrivit art. 841

din Legea nr.76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 
În temeiul art.841 alin.(1) din lege, angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1), menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

Conform alin.(2) al aceluiași articol, ajutorul financiar prevăzut la alin.(1) poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art.83 alin.(1) din lege.

Ajutorul financiar prevăzut la alin.(1) se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii, astfel cum prevede alin.(4).

În temeiul art.3 din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr.76/2002 aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr.342/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art.841 din lege:

a) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar prevăzut la art.841 din lege înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale prevăzute de lege;
b) angajatorii care nu menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu persoanele din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ încadraţi în condiţiile art.80 din lege, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsă între data îndeplinirii acestei obligaţii şi data de întâi a lunii următoare îndeplinirii obligaţiei, precum şi în continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicită acordarea ajutorului financiar;
c) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar se află în situaţie de insolvenţă, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora, ale căror activităţi fac obiectul unui aranjament cu creditorii şi cei care se află în alte situaţii similare reglementate de lege;
d) angajatorii care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 841 din lege.DOCUMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI

        a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 841 din lege, care va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la Procedură;

      b) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, cărora le-au menţinut raporturile de muncă ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar, conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 la Procedură;

   c) adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menţinerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 841 din lege; 

    d) certificat de atestare fiscală, eliberat de instituţia competentă, care să ateste că la data depunerii cererii angajatorul nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale prevăzute de lege;    e) situaţie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în Anexa nr.3 la Procedură; 

   f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile art.80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menţinute după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.83 alin.(1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum şi contribuţiile sociale datorate şi/sau contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenţii respectivi şi semnătura acestora. 
Depunerea documentelor• Personal – la sediul agenţiei • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire• Prin fax sau e-mail

Decizie AJOFM-AMOFM- aprobare- Anexa 5 la Procedura

Decizie AJOFM- AMOFM- respingere- Anexa 4 la Procedura


Sari la conținut