INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ

În temeiul art.5 pct.VII din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de şomaj este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.

STABILIREA DREPTULUI DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

În temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii prevăzuţi la art.16 lit.a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, în situaţia persoanelor prevăzute la art.19 lit.c);

d) abrogată;

d^1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleşi, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 lit.d);

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;

h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

i) abrogată;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situaţia persoanelor prevăzute la art.19 lit.f) şi g);

l) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art.19 lit.h), din motive neimputabile lor;

m) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art.19 lit.i), din motive neimputabile lor.

Potrivit art.17 alin.(2) din lege, sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

c) abrogată.

CONDIȚIILE PENTRU A BENEFICIA DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

Conform art.34 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, șomerii prevăzuţi la art.17 alin.(1) beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, este de 500 lei, astfel cum prevede expres art.331 din lege.

Potrivit art.34 alin.(11) din legea invocată,la stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin.(1) lit.a), nu se iau în calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art.17 alin.(1) lit.g);

c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art.17 alin.(1) lit.h);

d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art.17 alin.(1) lit.j).

În conformitate cu art.34 alin.(12) din legea menționată, pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu timp parţial, stagiul de cotizare prevăzut la alin.(1) lit.a) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Potrivit prevederilor art.34 alin.(13) din lege, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă temporară, stagiul de cotizare prevăzut la alin.(1) lit.a) se stabileşte în funcţie de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cât persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, între misiuni.

Conform art.34 alin.(3) din aceeași lege, șomerii prevăzuţi la art.17 alin.(2) beneficiază de indemnizaţii de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

DOCUMENTELE NECESARE STABILIRII DREPTULUI DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

În temeiul art.5 alin.(1) din Ordinul nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj (procedură modificată şi completată prin Ordinele preşedintelui ANOFM nr. 342/2020 şi 286/2020), dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizata corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, dar îndeplineşte condiţiile pentru a primi indemnizaţie de şomaj potrivit art.34 din Legea nr. 76/2002, va depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, conform anexei nr.3 la procedură.

Potrivit art.5 alin.(2) din procedură, cererea va fi completată de persoana în căutarea unui loc de muncă sau de funcţionarul public al agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă şi va purta semnătura olografă a persoanei în căutarea unui loc de muncă.

Conform alin.(3) al articolului invocat, cererea prevăzută la alin.(1) va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în original;

b) actele de studii şi de calificare, în original;

c) Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Documentul este pus la dispoziție de către agenția pentru ocuparea forței de muncă sau poate fi accesat aici : Model declarație (format editabil), Model declaratie (pdf)

Astfel cum prevede alin.(4) al aceluiași articol, în afara documentelor prevăzute la alin.(3), care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de următoarele documente:

A. în cazul persoanelor provenite din muncă:

a) carnetul de muncă, în original, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă potrivit legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului;

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă, în original, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicală, în original, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

c) adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncă, în original, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original;

b) adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original.

DATA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

În temeiul art.38 alin.(1) din Legea nr.76/2002 indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor prevăzute la art.17, la cerere, după caz,

de la data:

a)          încetării raporturilor de muncă;

b)          încetării raporturilor de serviciu;

c)          încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d)          expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract.

e)          încetării calităţii de membru cooperator;

f)           încetării contractului de asigurare pentru şomaj;

g)          încetării motivului pentru care au fost pensionate;

h)          încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

i)           abrogată;

j)           rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

k)          încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri de natura celor prevăzute la art.19 lit.h) şi i);

l)           expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art.17 alin.(2) lit.a);

m)        absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art.17 alin.(2) lit.b);

n)          abrogată;

Potrivit alin.(2) al articolului invocat, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la alin.(1), dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 zile de la această dată.
Conform alin.(3) al aceluiași articol, dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin.(1), indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Potrivit prevederilor alin.(4) al articolului menționat, termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin.(3) este termen de decădere din drepturi.

PERIOADA DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

În temeiul art.39 alin.(1) din Legea nr.76/2002 indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art.17 alin.(1), pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

Potrivit art.39 alin.(2) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin.(1) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, şi este egal cu:

a) valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) suma prevăzută la lit.a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

COTELE PROCENTUALE DIFERENȚIATE ÎN FUNCȚIE DE STAGIUL DE COTIZARE

Conform art.39 alin.(3) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin.(2) lit.b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Potrivit prevederilor alin.(4) al aceluiași articol, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin.(2) lit.b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

PERIOADA DE ACORDARE ȘI CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ PENTRU ABSOLVENȚI

Conform art.40 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art.17 alin.(2) pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Potrivit alin.(2) al articolului invocat, indemnizaţia de şomaj prevăzută la alin.(1) se acordă şomerilor prevăzuţi la art.17 alin.(2) lit.a) şi b), o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

În temeiul art.41 alin.(1) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă.

e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Conform alin.(11) al articolului invocat, obligaţia prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii.

Potrivit prevederilor alin.(12) al aceluiași articol, persoanele prevăzute la alin.(11) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin.(1) lit.a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art.44 lit.d) şi e).

Potrivit alin.(13) al articolului anterior menționat, îÎn situaţia în care obligaţia prevăzută la alin.(12) nu este îndeplinită, prevederile alin.(11) nu se aplică.

Astfel cum este prevăzut la art.41 alin.(2) din legea invocată, angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.

Conform art.41 alin.(3) din lege, obligaţia prevăzută la alin.(2) revine şi caselor teritoriale de pensii care au stabilit şi au pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj.

PERSOANELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

În temeiul art.42 alin.(1) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Potrivit alin.(2) al articolului invocat, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.

Conform alin.(3) al aceluiași articol, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

ÎNCETAREA PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

În temeiul art.44 din Legea nr.76/2002 încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;

b) la data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;

g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;

h) la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art.45 alin.(2), (3) şi (31);

l) la expirarea termenelor prevăzute la art.39 alin.(1), respectiv la art.40 alin.(1);
m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, prevăzute la art.17 alin.(2) lit.a) şi b).

n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii;

q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art.7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SUSPENDAREA PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art.41 alin.(1) lit.a);

b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;

c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;

d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa;

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit.d);

k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art.7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr.96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr.53/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

REPUNEREA ÎN PLATĂ DUPĂ SUSPENDAREA PLĂȚII INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ

Potrivit prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin.(1) lit.a) al acestui articol, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării.

Cerere repunere în plată indemnizaţie de şomaj format editabil

Cerere repunere în plată indemnizaţie de şomaj pdf

Conform alin.(3) al articolului menționat, repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin.(1) lit. b), c), e)-i) şi k), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare.

Astfel cum prevede art.45 alin.(31), repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin.(1) lit.d), se face, după caz, astfel:

a) de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene;

b) de la data stabilită conform reglementărilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa.

Conform alin.(32) al articolului anterior invocat, repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin.(1) lit.j), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.

Potrivit alin.(4) al acestui articol, perioada de suspendare prevăzută la alin.(1) lit.a) face parte din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

Totodată, potrivit alin.(5) al articolului menționat,perioada de suspendare a indemnizaţiei de şomaj pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută la alin.(1) lit.g), face parte din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj în situaţia în care nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la art.41 alin.(1) lit.e).


Sari la conținut