Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, potrivit Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la  angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

a)  unui  contract  individual  de  muncă  pe durată  determinată,  egală  sau  mai  mică  decât  durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În vederea acordăriii acestui stimulent  financiar lunar, angajatorii încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar :

a)  angajatorii  care  încadrează  în  muncă  elevi  şi  studenţi  anterior  datei  de¨C12Cîncepere¨C13Ca vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

b)  angajatorii  care  au  beneficiat,  pentru  elevii  şi  studenţii  respectivi,  de  stimulentul¨C29Cfinanciar prevăzut la art. 1 din lege pentru o perioadă de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic

Documente necesare acordării stimulentului financiar:

În vederea încheierii convenţiei prevăzute  angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei  de  muncă  judeţeană,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  o  cerere¨C43Cînsoţită¨C44Cde¨C45Curmătoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor, întocmit potrivit anexei la convenţia al carei model este prevăzut în Anexa nr.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007;

b) adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţă;

c)  actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d)  copia  contractului  de  muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului  legal  al  muncii  tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;

e)  declaraţie  pe  propria  răspundere  a  angajatorului (model declarație).

Pentru a beneficia de suma lunară prevăzută le Legea nr. 72/2007 angajatorii au obligaţia de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

a) tabel nominal al cărui model este prevăzut în Anexa nr.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007

b) pontaj şi statul de plată, în copie.

Documentele de mai sus se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenţiei,  prin  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire  sau  prin  mijloace  electronice  de transmitere  la  distanţă,  conform  prevederilor  legale,  ca  urmare  a  deţinerii  unui  certificat  calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată

Stimulentul financiar se acordă lunar angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de către studenții și elevii în cauză, în perioada de vacanță din luna respectivă, fără a depăși numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Stimulentul nu se acordă pentru concediul de odihnă cuvenit și pentru perioadele de suspendare potrivit legii.


Sari la conținut