Legislație Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
StagiariiBeneficiarii Legii nr. 335/2013sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite. Efectuarea stagiului se realizează, în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă.art. 1 si art.  2 din HG nr. 473/2014
PAȘI DE URMAT PENTRU ANGAJATORII CARE DORESC SĂ ORAGANIZEZE STAGII PENTRU ABSOLVENTII DE INĂVĂTĂMÂNT SUPERIOR
Comunicarea locurilor de munca de catre angajatoriAngajatorii au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti (AJOFM/AMOFM), in a caror raza isi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior, in termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a unui formular tipizat, pus la dispozitie de catre AJOFM/AMOFM, cu menţiunea că la rubrica “Observaţii” se adaugă şi termenul “stagiu”.art.  5 din HG nr. 473/2014
Contractul de stagiu   Anexa nr. 1 din HG nr. 473/2014  Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. La contractul de stagiu se anexeaza programul de activitati. Angajatorul depune o copie a contractului de stagiu  la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile după înregistrarea contractului individual de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transmiterea acestuia potrivit legii.art. 16 din Legea nr.  355/2013
Programul de activitatiConducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul elaborează şi supune spre aprobare angajatorului programul de activităţi al stagiarului,  în baza căruia se desfăşoară şi se realizează evaluarea activităţii stagiarului. Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:   a) obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;   b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.art.  8 din HG nr. 473/2014   art. 3 din Legea nr.  355/2013
Criteriile de evaluare a activităţii stagiaruluiCriteriile de evaluare a activităţii stagiarului se stabilesc de către angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului.   Criteriile de evaluare se aduc la cunoştinţă stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activităţi.art.  9 din HG nr. 473/2014  
MentorulÎn vederea efectuării stagiului, angajatorul desemnează un mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă şi prin modificarea fişei postului.   Poate avea calitatea de mentor salariatul ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:   a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;   b) practică ocupaţia pentru care se efectuează stagiul şi are o experienţă în domeniul în care se organizează stagiul de cel puţin 2 ani;   c) nu are cazier judiciar;   d) este apt din punct de vedere fizic şi psihic. Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari. Desfăşurarea activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.art.  10 – art. 12 din HG nr. 473/2014         art. 5 din Legea nr.  355/2013
Raportul de stagiu Anexa nr. 3 din HG nr. 473/2014Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu. Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului. Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.art. 11 din Legea nr.  355/2013
Comisia de evaluare/de solutionare a contestatiilorComisia de evaluare/de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizie a angajatorului, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea desfăşurării evaluării. Comisia de evaluare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din 3 membri şi are un secretar. Secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi ales sau numit dintre salariaţii angajatorului din cadrul compartimentului de resurse umane sau de către salariaţii cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului. În situaţia în care angajatorul şi-a externalizat activitatea de resurse umane, secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi ales sau numit dintre oricare salariaţi ai respectivului angajator.    Comisia de evaluare este compusă din 3 membri, după cum urmează:   a) conducătorul compartimentului în care stagiarul efectuează perioada de stagiu – preşedinte;   b) mentorul – membru;   c) un reprezentant al sindicatului sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, dacă angajaţii nu sunt organizaţi în sindicat – membru.          Comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din 3 membri, după cum urmează:   a) conducătorul unui compartiment al angajatorului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. a) – preşedinte;   b) un reprezentant din cadrul compartimentului în care stagiarul efectuează stagiul – membru;   c) un reprezentant al sindicatului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c) sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c), dacă angajaţii nu sunt organizaţi în sindicat – membru.          Pentru a fi desemnaţi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, salariaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:   a) să fie calificaţi pentru practicarea ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;   b) să aibă o experienţă de muncă în domeniul ocupaţional pentru care se efectuează stagiul;   c) să aibă probitate morală recunoscută;   d) să nu fie rudă până la gradul II sau afin cu stagiarul.art.  25– art. 28 din HG nr. 473/2014  
Referatul de evaluare       Anexa nr. 2 din HG nr. 473/2014  Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu referatul de evaluare. Referatul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:   a) un exemplar pentru comisie;   b) un exemplar pentru stagiar;   c) un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.   La data completării referatului de evaluare, secretarul comisiei de evaluare înmânează un exemplar reprezentantului legal al angajatorului şi un exemplar stagiarului.
Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.    
art. 8 din Legea nr.  355/2013       art. 19 din HG nr. 473/2014 art. 14 din Legea nr. 355/2013  
Certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului Anexa nr. 4/Anexa nr. 5 din HG nr. 473/2014În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului,  vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul. Angajatorul depune la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o cerere prin care solicită vizarea certificatului/adeverinţei, la care anexează o copie a contractului de stagiu, precum şi certificatul/adeverinţa, după caz. Vizarea certificatului/adeverinţei se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.art. 15 din Legea nr. 355/2013   art. 23 din HG nr. 473/2014  
Finanţarea stagiuluiFinanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:   a) bugetul propriu al angajatorului;   b) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;   d) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;   e) alte surse, potrivit legii. Angajatorul care încheie un contract de stagiu  beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.art. 27-art. 28 din Legea nr. 355/2013  
Incheierea conventiei cu AJOFM/AMOFM           Anexa nr. 6 din HG nr. 473/2014  Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie. În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun următoarele documente:   a) actul de identitate al stagiarului, în copie;   b) contractul individual de muncă, în copie;   c) contractul de stagiu, în copie.   Convenţia se încheie pentru fiecare contract de stagiu. Suma lunară se acordă angajatorilor, de la data încheierii contractului de stagiu,  proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.(model conventie)
art. 33-art. 34 din HG nr. 473/2014

Sari la conținut