Măsura de stimulare a angajatorilor conform art.85 alin.(1)

din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare

Şomeri în vârstă de peste 45 ani

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, art.60 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.108 alin.(1) Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.85 alin.(1) din lege ( șomerii în vârstă de peste 45 ani), se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la angajării persoanelor, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr.19. (art.59 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nu beneficiază de subvenţionare conform art.85 alin.(6):

      a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin.(1), (2) şi (5);

     b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art.80 şi la alin.(1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

     c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora;

     d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art.80 şi la alin.(1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani.

Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile art.80 sau art. 85 alin.(1) şi (2) şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art.83 alin.(2), anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art.851 din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare).

Facilităţile prevăzute la alin.(1), (2) şi (5) se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate ( şomeri peste 45 de ani) sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (art.85 alin.(8) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare). 

DOCUMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI DIN ANEXA NR.19 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.174/2002

     1. declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.85 alin.(6) din Legea nr.76/2002 – document atașat mai jos;

     2. act de identitate (copie);

     3.  actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

     4. Convenţie – anexa nr.19 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002;

     5. Anexa la convenţia nr.19 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002.

Documentele care se solicită în copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator conform art. 85 alin. (7) din Legea nr.76/2002.

Documentele se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (art.59 alin.(8) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.106 alin.( 2^1) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

În situaţia în care documentele transmise în termen nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,  solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. (art.59 alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.105 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002).

DOCUMENTE PENTRU PLATA SUBVENŢIEI

      1. tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la Anexa nr.20 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002;

      2. pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

–          Angajatorii depun documentele pentru plata subvenţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care  solicită această sumă;

–         Documentele se pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (art.60 alin.(8) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.106 alin.(2^1) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002);

–         În situaţia în care documentele transmise în termen nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare. Termenul se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile din luna următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. (art.60 alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.106 alin.( 2^2), (2^3),  (2^4) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002).

SUBVENŢIA NU SE ACORDĂ:

  • pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate ale persoanelor încadrate în baza convenţiei. (art.107 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002). Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. (art.107 alin.(8) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002);
  • pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele pentru acordarea subvenţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate (art.60 alin.(5), alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.106 alin.(3), art.107 alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002). Această perioadă face parte din perioada de acordare a subvenţiei (art.107 alin.(10) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002);

–         Prin excepţie, măsurile de stimulare prevăzute la art.85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele depuse sunt corectate şi redepuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor măsuri de stimulare.( art.60 alin.(6^1) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.107 alin.(9^1) Hotărârea Guvernului nr.377/2002).

Subvenţia se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele subvenţionate, precum şi pentru perioada în care persoana se află în concediu de odihnă. (art.85 alin.(7) din Legea nr.76/2002, art.60 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.107 alin.(5), alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002).


Sari la conținut