Prin Legea nr. 335/2013 se reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, în scopul:     

a) asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;    

b) consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă;    

c) dobândirii de experienţă şi vechime în muncă;

d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz.

Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.În sensul actului normativ menționat, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:


a) stagiar – debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;
b) contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;
c) angajator – persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile. Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului
individual de muncă, stagiarul îşi continuă activitatea până la
acoperirea integrală a duratei de 6 luni de stagiu.

Contractul de stagiu poate înceta:
a) de drept;
b) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;
c) prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.

Stagiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;
b) să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
c) să beneficieze de evaluare obiectivă;
d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;
e) să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;
f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;
g) să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;
h) să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

Stagiarul are următoarele obligaţii:

a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;
b) să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;
c) să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;
d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
e) să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;
f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;
g) să participe la procesul de evaluare.

Angajatorul are următoarele drepturi:             

a) să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;
b) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;
d) să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Angajatorul are următoarele obligaţii:           

a) să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;
b) să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;
c) să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;
d) să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;
e) să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;
f) să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

Model conventie
  


Sari la conținut