MĂSURILE DE  STIMULARE ACORDATE ANGAJATORILOR

CARE ÎNCADREAZA TINERI CU RISC DE MARGINALIZARE, BENEFICIARI AI CONTRACTELOR

DE SOLIDARITATE

prevăzute la art.934 şi art.936 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare

 • Art.5 pct.IV3 din lege

Tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care indeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la punctul IV din lege, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

     a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

     b) are dizabilităţi;

     c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;

     d) are copii în întreţinere;

     e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

     f) este victimă a traficului de persoane.

 •   Art.931 din lege

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prevăzuţi la  art.5 pct.IV3, se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin:

    a) acompaniament social personalizat;

    b) activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;

    c) subvenţionarea locului de muncă.

 •  Art.932 alin.(1),(2) din lege

Acompaniamentul social personalizat  prevăzut la art.931 lit.a), se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială, constand în:

     a) informare şi consiliere profesională;

     b) mediere a muncii;

    c) plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr, pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Durata contractului de solidaritate nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani. În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an. [art.601 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare]

CONDIŢIILE DE ACORDARE A MĂSURII DE STIMULARE PREVĂZUTĂ LA art. 934 DIN LEGE   

 • Art.934 alin.(1) din lege

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.Suma prevăzută se acordă angajatorilor de inserţie în situaţia în care:

     a) încadrarea în muncă se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

     b) locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale;

     c) sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de dispoziţiile legale, stabilite potrivit prevederilor art.95, pentru acordarea acestei sume.

La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie. [art. 603 alin.(2) din din norme]

 •  Art.934 alin.(3) din lege

      Nu beneficiază de suma prevăzută:

 a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la acest alineat;

    b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art.80 şi art.85 alin.(1) şi (2) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

     c) angajatorii care la data solicitării acordării sumei se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

Pentru acordarea dreptului prevăzut la art.934 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.28. [art.604 alin.(1) din norme]

 • Art.605 alin.(4)-(7); (9)-(12) din norme

Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 934 din lege, angajatorii de inserţie depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal al cărui model este prevăzut în Anexa nr.29, însoţit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj şi din statul de plată.

Măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin.(4) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.

Prin excepţie, măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin.(4) sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestei măsuri de stimulare.

Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege din motivele prevăzute la alin.(5) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.

În situaţia în care documentele transmise în termen, nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurii de stimulare.

Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin.(9) ca urmare a solicitării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin.(1) nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.

Termenul prevăzut la alin.(9) se împlineşte la sfârşitul ultimei zile, ora 24,00, din luna următoare.

În situaţia în care termenul calculat conform alin.(11) se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24.

 • Art. 605 alin.(1)-(3) din norme

Măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art.604 până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege nu se acordă in perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art.604 sunt suspendate.

Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CONVENŢIEI

PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE STIMULARE PREVĂZUTĂ LA ART.934 DIN LEGE

 • Art.604 alin.(2)-(5) din din norme

Convenţia se încheie pe baza prezentării de către angajatori a următoarelor documente:

     a) contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;

    b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că angajatorul nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, precum şi că nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.934 alin.(3) din lege.Documentele menţionate se pot depune de angajator prin:

 • prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
 • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001, republicată.

Convenţia se încheie de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în situaţia în care angajatorul depune toate documentele prevăzute la alin.(2) şi acestea sunt lizibile.

 • Art. 938 din lege
 • Tinerii cu risc de marginalizare socială, care au încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială un contract de solidaritate şi cărora, anterior datei de expirare a acestuia, le încetează raportul de muncă la primul angajator de inserţie, se pot încadra la un alt angajator de inserţie cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  
 • Cel de-al doilea angajator de inserţie beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de suma prevăzută la art.934 alin.(1), până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

CONDIŢIILE DE ACORDARE A MĂSURII DE STIMULARE PREVĂZUTĂ LA art. 936 DIN LEGE

 • Art. 936 alin.(1), (2) din lege

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condiţiile art.934, atunci beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.

Valoarea indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care tânărul prevăzut la alin.(1) ar fi avut dreptul în condiţiile legii, dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, este valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data respectivă.

 • Art.606 din norme

Prin indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, prevăzută la art.936 alin.(1) din lege, se înţelege cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite conform art.39 alin.(2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.

 • Art. 607 alin.(6) din norme

Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum şi stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art.936 din lege, pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare, sau, după caz, constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea măsurii de stimulare se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor prevăzute la alin.(3) şi în conformitate cu prevederile art.19 şi ale art.95 alin.(11)-(13) din lege, şi se comunică angajatorilor de inserţie în vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin.(1). 

 •  Art. 60^8 din norme

Măsura de stimulare prevăzută la art.936 din lege se acordă ca urmare a încheierii convenţiei prevăzute la art.607 alin.(1), lunar, începând cu data următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege.  Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.

Suma lunară în cuantumul prevăzut la art.607 alin.(6) se acordă angajatorilor de inserţie proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă această sumă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.

Măsura de stimulare prevăzută la art.936 din lege nu se acordă in perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art.607 sunt suspendate.

Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.

Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art.936 din lege, angajatorii de inserţie depun, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal al cărui model este prevăzut în Anexa nr.31, însoţit de copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj şi din statul de plată.

Măsura de stimulare prevăzută la art.936 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin.(5) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.

Prin excepţie de la prevederile alin.(6), măsura de stimulare prevăzută la art.936 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestei măsuri de stimulare.

Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art.936 din lege din motivele prevăzute la alin.(6) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.

Suma cuvenită pentru perioada din luna în care expiră durata contractului de solidaritate se acordă, conform prevederilor legale, în luna următoare împreună cu suma cuvenită pentru această lună.

Prevederile art.605 alin.(8)-(12) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia depunerii documentelor prevăzute la alin.(5).

 •   Art.607 alin.(1), (2) din norme

În vederea acordării măsurii de stimulare prevăzute la art.936 din lege, angajatorii de inserţie vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.30, până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege.

Termenul prevăzut la alin.(1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art.936 din lege.

Termenul prevăzut la alin.(1) se împlineşte la sfârşitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege.[art.607 alin.(10) din norme]

În situaţia în care termenulprevăzut se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeste până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24.[art.607 alin.(12) din norme]

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CONVENŢIEI

PENTRU ACORDAREA MASURII DE STIMULARE PREVĂZUTĂ LA ART. 936 DIN LEGE

 • Art.607 alin.(3)-(5) ; (7)-(9)  din norme

În vederea încheierii convenţiei angajatorii de inserţie vor depune următoarele documente:

       a) act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenţiei;

       b) adeverinţa prevăzută la art.18 pentru fiecare persoană pentru care se menţine raportul de muncă, care în această situaţie va conţine, în ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă şi raportul de muncă, informaţii până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.

Documentele prevăzute la alin.(3) se depun până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege.

Termenul prevăzut la alin.(4) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art.936 din lege.

Termenul prevăzut la alin.(4) se împlineşte la sfârşitul ultimei zile, ora 24, din luna în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.934 din lege. [art.607 alin.(10) din norme]Documentele prevăzute la alin.(3)  se pot depune de angajator prin:

 • prezentare la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
 • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001, republicată.

În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin.(7), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

Termenul de 5 zile prevăzut la alin.(8) se împlineşte la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.

În situaţia în care termenulprevăzut la alin.(8) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeste până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. [art.607 alin. (11), (12) din norme]

În situaţia în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc în termenul de 5 zile prevăzut la alin.(8), acesta poate solicita acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art.936 din lege, prin depunerea documentelor prevăzute la alin.(3), în termenul prevăzut la alin.(1) şi (4).

 DISPOZIŢII COMUNE

 • Art. 61 din norme
 • Art.935 din lege

Sumele lunare cuvenite conform art.934 şi 936 din lege se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi acordarea acestor sume.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de Top of Formmarginalizare socială, anterior Bottom of Formdatei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr cu risc de Top of FormmarginalizareBottom of Formpentru care a încetat raportul de muncă anterior datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a).

 • Art.95 alin.(11) – (14) din lege

Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea a două sau mai multor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una din măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de lege.

Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, nu se deduc de către angajator din contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Sari la conținut