Prima de relocare prevăzută de  art.762 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

În temeiul art.762 alin. (1) din lege, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază, la cerere, de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.

Conform alin.(2) al aceluiași articol, prima de relocare prevăzută la alin.(1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Potrivit alin.(3), persoanele singure şi familiile prevăzute la alin.(2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin.(1) se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă, astfel cum este prevăzut la alin.(4) al aceluiași articol.

Alin.(5) dispune expres că, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Conform alin.(6), prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (2).

În temeiul art.763 alin.(1) din aceeași lege, prima de relocare prevăzută la art.762 se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art.732, la art.74, respectiv la art.75.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, astfel cum prevede alin.(2) al aceluiași articol.

Alin.(3) prevede că nu beneficiază de prima de relocare:

a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin.(1) lit.c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art.44 lit.a);

e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Potrivit alin.(4) al aceluiași articol, persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Condiţii

·      Persoana solicitantă să fie înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;

·      Încadrarea în muncă să fie într-o localitate  situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;

·      Schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia;

·      Să nu revină la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare;

·      Venitul net lunar al persoanei solicitante împreună cu veniturile nete lunare ale membrilor săi de familie (soţ/soţie, copii în întreţinere) să nu depăşească suma de 5000 lei/lună;

·     Persoana solicitantă împreună cu membrii săi de familie nu deţine în proprietate sau în coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliu sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, sau soţul/soţia, copiii aflaţi în întreţinere.

·      Încadrarea în muncă să fie cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;

·      În ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu mai fi lucrat la acel angajator;

·      În ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu fi lucrat la administratorii/asociaţii angajatorului ( în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/ asociaţi);

·      Nu a beneficiat de prima de relocare, primă de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;

·      Persoanele al/a căror soţ/soţie nu a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare.

Acte necesare (conform art. 46^4  din H.G. nr. 174/2002)

Pentru acordarea primei de relocare, persoana va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:

1.  Cerere – conform model – Anexa nr. 13^1  la Norme

2.  Actul de identitate al persoanei solicitante care să ateste noul domiciliu şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001  ;

3.  Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

4.  Angajament  – conform  model – Anexa nr. 13^2  la Norme , care constituie titlu executoriu, potrivit legii;

5.  Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

6.  Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani persoana angajată  nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator / asociat este deţinută de una sau mai multe persoane  fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

7.  Declaraţie pe  propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acestuia se asigură  sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente  din fondurile angajatorului;

8.   Declaraţia pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă  cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia;

9.  Declaraţie pe propria răspundere a persoanei solicitante că atât ea cât şi membrii sai de familie (soţie, soţ, copii aflaţi în întreţinere) nu deţine în proprietate sau în coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care se încadrează sau în localităţile învecinate,  sau în localitatea în care îşi schimbă domiciliu sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;

10. Declaraţia pe propria răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că soţul/soţia nu a beneficiat de primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75 în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;

11.  Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare  prevăzute la art.762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;

12.  Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;

13.  După caz, certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

14.  Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

15.  Contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

16. Declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei sale şiveniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familiape fiecarepersoană, după caz, pe fiecare categorie de venit net care se realizează în luna anterioară lunii în care se depune cererea, însoţită de acte doveditoare venitului net realizat;

17. Adeverinţă emisă de angajator din care să rezulte că solicitantul de primă de relocare este încadrat în muncă, cât şi venitul net realizat din salariu şi venituri asimilate salariilor pentru luna anterioară solicitării primei.

ACTE care se depun  LUNAR:  (până în ultima zi calendaristică a lunii, pentru luna expirată)

CERERE –  pentru plata lunara  a primei însoţită de următoarele acte :

a)     Copie după actul de identitate – pentru verificarea condiţiei prevăzute la art. 76^4 alin. (2)  din Legea nr. 76/2002  – condiţia ca persoana solicitantă să nu revină la vechiul domiciliu/ reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare;

b)     Dovada plăţii chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere  înregistrat la organul fiscal competent.  Dovada platii se face printr  un inscris sub semnatura privata prin care se atesta ca intre partile semnatare ale contractului de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv incasarea sumei reprezentand chiria lunara stabilita in contract ori prin orice inscris emis de o institutie bancara, in copie, in situatia in care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia in cont bancar;

c)     Facturile emise de furnizorii de utilităţi, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, – în situaţia în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilitati pana la atingerea sumei de 900 lei care reprezinta cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentand 75% din chiria lunara stabilita in contractul de inchiriere cu suma reprezentand 75% din contravaloarea facturii de utilitati care se depune.

d)     Declaraţie pe proprie răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, pe fiecare categorie de venit net realizat, in luna pentru care se solicita cuantumul lunar al primei de relocare, însoţită de acte doveditoare venitului net realizat;

e)     Adeverinţă emisă de angajator ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat de persoana incadrata in luna pentru care aceasta solicita cuantumul lunar al primei de relocare; Contractul de inchiriere nou,inregistrat la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului, in situatia in care contractul de inchiriere depus la agentie in vederea acordarii primei de relocare inceteaza in perioada de acordare a acestei prime.

Depunerea documentelor

  • Personal – la sediul agenţiei
  • Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
  • Prin fax sau e-mail

Sari la conținut