Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici


Măsura este detaliata aici în categoria Ajutor financiar acordat angajatorilor portivit Art. 84^1


Documente necesare pentru încheierea convenției:


a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, care va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la Procedură – descarcă aici

b) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, cărora le-au menţinut raporturile de muncă ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar, conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 la Procedură – descarcă aici

c) adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menţinerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege;

d) certificat de atestare fiscală, eliberat de instituţia competentă, care să ateste că la data depunerii cererii angajatorul nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale prevăzute de lege;

e) situaţie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în Anexa nr.3 la Procedură –  descarcă aici

f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile art.80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menţinute după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.83 alin.(1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum şi contribuţiile sociale datorate şi/sau contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenţii respectivi şi semnătura acestora.