Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior –  Compartiment Coordonare sisteme asigurări pentru șomaj;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
    Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe: sociologie;
    Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
    Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual;
Data de desfăşurare a concursului: 11.03.2019 – ora 10.00 – proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a –III– a, respectiv în perioada 08.02.2019-27.02.2019, la sediul ANOFM.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
h) cazierul judiciar.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Persoană de contact: secretariat SRU, tel. 021.303.98.58.

Bibliografie

Selectie Dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu