Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 21.11.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Director adjunct –  Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europeneşi Managementul Bazelor de Date; 

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă informatică sau ramura de ştiinţă ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

Să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Cod;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 21.10.2019 – 11.11.2019, la sediul ANOFM.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Persoană de contact: Ionica Badea – consilier superior, tel. 021.303.98.58; ionica.badea@anofm.ro

Atribuţii post

Bibliografie

Suspendare procedură concurs de recrutare