Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 11.06.2020, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: 

Director executiv adjunct – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi 

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

Să fie fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform, prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 


Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 11.05.2020 – 02.06.2020. Dosarele de înscriere se depun online pe adresa de e-mail ionica.badea@anofm.ro.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Persoană de contact: Ionica Badea – consilier superior, tel. 021.303.98.58; ionica.badea@anofm.ro