Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 27.04.2020, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant: 

Consilier, grad profesional superior – Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul C.A. – Compartiment Salarizare

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:

-pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

-să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Cod.

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la publicarea anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 09.04.2020 – 16.04.2020. 

Dosarele de înscriere se depun online pe adresa de e-mail olga.ardeleanu@anofm.ro, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 16.04.2020, ora 16.30.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Persoană de contact: Olga Ardeleanu – inspector principal, tel. 021.303.98.58; olga.ardeleanu@anofm.ro

Bibliografie

Fisa post

Declaratie

Formular de inscriere

Declaratie prelucrare date cu caracter personal

Declaraţie conform art. 49 alin. (1) lit.g) din H.G. nr. 611/2008

Declaraţia proprie raspundere

Selectia dosarelor afisata azi 21.04.2020

Rezultat proba scrisă

Rezultat probă de interviu

Rezultat final