Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Galați, în data de 22.11.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-sa fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor Art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la Art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 19.10.2021 – 08.11.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Strada Avalanşei nr. 20-22, sector 4, București.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Elena Tudose – consilier juridic principal, tel. 021.303.98.58; email: elena.tudose@anofm.gov.ro.

Formular de înscriere

Atribuțiile funcției publice de Director executiv

Bibliografie

Tematică

Declarație art. 49 HG. 611

Declarație art. 492 din OUG 57

Declarație date cu caracter personal