Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante
de director executiv al Agenției
Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, în data de 14.07.2021, ora
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

– pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă;

-sa fie
absolvent cu diploma a studiilor universitare de master in domeniul
administratiei publice, management, sau in specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare;

– vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească
condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1)
din Codul Administrativ, cu excepția
avizului psihologic
.

Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în
perioada 07.06.2021 – 28.06.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în
mod obligatoriu:

a) formularul de
înscriere;                       
 

b) curriculum vitae, modelul
comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de
studii;

e) copia carnetului de muncă şi
după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;

 f) adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la
lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Persoană de contact: Ioana Gabriela Meterca – consilier
principal, tel. 021.303.98.58; email: ioana.meterca@anofm.gov.ro

Atributiile funcției publice de director executiv

Bibliografie

Tematică

Declarație art. 49 HG. 611

Declaratie art. 492 din OUG 57

Declaratie date cu caracter personal

Formular de inscriere

Raport privind selecţia dosarelor

Rezultat proba scrisa

Anunt sustinere interviu

Rezultat proba interviu

Rezultat final