Anunt_concurs_expert_extern.pdf 

Anexa_1_formular_de_inscriere.pdf

Anexa_2_formular_de_disponibilitate.pdf 

Anexa_3_Bibliografie.pdf 

Anexa_4_Probele_selectiei.pdf 

Anexa_5_Procedura_Selectie_personal_incadrat_pe_durata_determinata_in_afara_organigramei.pdf

Rezultatul_etapei_1_si_2_verificarea_si_selectia_dosarelor_concurs_expert_tehnic_extern.pdf

Rezultat_proba_interviu.pdf