Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici    

Măsura este detaliată aici În categoria Creanţe salariale

Documentația necesară pentru accesarea Fondului
de garantare pentru plata creanțelor salariale cu respectarea prevederilor
Legii Nr. 200/2006 și HG 1850/2006, cu modificările și completările ulterioare,
de către persoanele fizice, salariați ai angajatorului în insolvență:

1. Cererea
pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de
garantare pentru plata creanțelor salariale –(
Anexa nr. 1 din HG nr. 1850/2006
)  – descarcă aici

2.
Documentele prevăzute de lege ce trebuie să însoțească cererea:

a) copie
hotărâre judecătoarească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;

b) copie
hotătâre judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau toate
a dreptului de administrare;

c) copie
notificare adresată, potrivit art. 19. alin 4 din Legea nr. 200/2006,
administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în
vederea efectuării demersurilor necesare pentu plata creanțelor salariale.

3.
Documente suplimentare:

– copii
ale contractelor individuale de muncă ale salariaților;

– copii
ale deciziilor de încetare ale contractelor individuale de muncă;

– copii
ale fișelor de lichidare ale salariaților;

– dovada
notificării administratorului/lichidatorului judiciar (răspunsul firmei de
lichidare, confirmare de primire, număr de înregistrare de la firma de
lichidare, confirmare prin e-mail etc);

– alte
documente după caz
.

Documentația necesară pentru accesarea
Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu respectarea
prevederilor Legii Nr. 200/2006 și HG 1850/2006, cu modificările și
completările ulterioare, de către persoane juridice : Administrator
/Lichidator judiciar
:

1. Cererea
pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de
garantare pentru plata creanțelor salariale-
(Anexa nr. 1 din HG nr. 1850/2006)
descarcă aici

2.
Documentele prevăzute de lege ce trebuie să însoțească cererea:

a) copie
hotărâre judecătoarească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;

b) copie
hotărâre judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau
totale a dreptului de asministrare;

c)
situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin
(1) lit b. și/sau art 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator,
conform modelului prevăzut în
Anexa nr. 2 la HG nr. 1850/2006
descarcă aici

d) copii
ale pontajeleor care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele
prevăzute la art. 13 alin (1) lit b. și/sau art 15 din lege, pentru creanţele
salariale prevăzute la art. 13 lit a) şi e) din lege;

e) copii
ale statelor de de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente
perioadelor prevăzute la art. 13 alin (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;

f) copie
contract colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de
insolvență;

g) copii
ale contractelor individuale de muncă ale salariaților care au suferit
accidente de muncă sau boli profesionale;

h) copii
ale certificatelor medicale pe baza cărora se cordă, potrivit legii,
indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată acceidentelor de
muncă și bolilor profesionale;

i) copii
ale proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de muncă întocmite potrivit
legii de autoritatea competentă;

j) copii
ale formularelor de declarare finală a bolilot profesionale întocmite potrivit
legii de autoritatea competentă;

k) copii
ale fișelor de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au
încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin (1) lit b) și/sau art. 15 din
lege.

3.
Documente suplimentare 

 –
copii ale contractelor individuale de muncă ale salariaților;

– copii
ale deciziilor de încetare ale contractelor individuale de muncă;

– copii
ale cărților de identitate ale salariaților;

– copie al
certificatului de înregistrare fiscală a societății în insolvență;

– copii
ale balanțelor contabile lunare aferente perioadei în care sunt înregistrate
creanțele salariale;

– copii
ale tabelului preliminar și/sau definitiv al creanțelor împotriva debitoareli
depus la dosarul cauzei înregistrat la Tribunal în cadrul procedurii de
insolvență;

– alte documente,
după caz (date ale firmei de lichidare, situații diverse, declarații etc)

NOTĂ: Toate documentele în copie trebuie să fie în conformitate
originalul, semnate și ștampilate.