FORMAREA PROFESIONALĂ, necesitate pe o piață a muncii în schimbare

 

În contextul unei piețe a
muncii extrem de competitivă, participarea la diverse stagii de pregătire
profesională este foarte importantă în orice domeniu. Formarea profesională
oferă posibilitatea de dezvoltare personală, dar mai ales profesională, crează premisele învățării unei meserii noi, dobândirea de noi competențe
benefice în procesul de reorientare către o meserie mai ofertantă.

Doriți să avansați în carieră sau să vă
schimbați meseria? Cursurile de formare profesională vă pot ajuta

Pentru
a afla care sunt meseriile/ocupațiile aferente programelor de formare
profesională, prognozate a fi organizate lunar, de
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), vă puteți adresa agenţiei teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă, în a cărei rază aveți domiciliul sau reşedinţa
sau puteti vizualiza oferta de cursuri, pe site-ul
www.anofm.ro,
la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.

 

Activitatea de formare profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului
naţional de formare profesională, elaborat anual de către Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și se finanțează din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.

 

Stabilirea
calificărilor/ocupaţiilor/competenţelor, pentru care se organizează programe de
formare profesională, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, la nivelul
fiecărui judeţ, se realizează în urma unui proces ce include:

o 
investigarea
tendinţelor de dezvoltare a economiei locale pe termen scurt

o 
analiza
nevoilor de formare profesională, percepţia angajatorilor cu privire la nevoile
de calificare a forţei de muncă,

o 
analizarea
ofertelor de locuri de muncă vacante,

o 
stabilirea
nevoii de formare prin consultarea directă a potenţialilor beneficiari ai
formării,

o 
analiza
unor informaţii privind iminenţa unor disponibilizări colective etc.

Drept urmare, opiniile angajatorilor, în urma completării online a unui
chestionar de nevoi, realizat în cadrul proiectului eSPOR”/
POCU/801/3/15/139164
, sunt valoroase pentru Serviciul Public de Ocupare.

 

Completează
CHESTIONARUL! 
https://www.anofm.ro/chestionare/index.html

Perioada limita de aplicare: 31
octombrie 2023

Angajatorii
cer tot mai mult competențe transferabile, în afară de competențe
corespunzătoare specifice fiecărei ocupații. Profilurile interdisciplinare,
oameni cu capacitatea de a combina activități din diverse domenii sunt tot mai
prețuiți de angajatori, însă resursele sunt limitate pe piața muncii. Cu toate
acestea, se pune prea puțin accent pe astfel de competențe, în programele de
formare.

 

Prima etapa în procesul de stabilire a
nevoii de formare profesională se realizează prin  activitatea
de informare
şi consiliere profesională sau de mediere, oferite
gratuit persoanelor înregistrate în baza de date a agențiilor teritoriele ale
ANOFM.

Această activitate poate fi oferită și de furnizori de
servicii de informare și consiliere profesională, acreditați de ANOFM, prin
structurile sale de la nivel județean.
Registrul
furnizorilor de servicii specializate, pentru stimularea ocupării forței de
muncă, acreditați, îl puteți accesa pe site-ul ANOFM:
 https://bit.ly/3rEWToe

 

Formarea
profesională se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin:

 –  
centrele proprii de formare profesională,

 – centrele regionale pentru formarea
profesională a adulţilor ale ANOFM 
https://bit.ly/3RSocWy

 

Stimularea angajatorilor să își asume un rol mai activ în
sprijinirea formării de competențe a angajaților este, de asemenea, importantă.
Ca urmare, schemele de ucenicie, bine concepute, aduc
beneficii atât angajatorilor, cât și ucenicilor și consolidează legătura dintre
sectorul ocupațional și cel al educației și formării.

Accesul la oferte
de ucenicii este transparent, deoarece, angajatorii, care doresc să organizeze
activităţi de ucenicie, au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea
forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază
îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, care pot fi
ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

Angajatorul,
care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, de o sumă în
cuantum de 2250 lei/lună,
acordată din bugetul asigurărilor de
şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în baza unei convenții încheiate cu
agenția județeană/municipală pentru ocuparea forței de muncă.
Suma se acordă pe întreaga perioadă de derulare a
contractului de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de
muncă, de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o
persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să
muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice, denumite
angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile
necesare formării profesionale.

Calificările
dobândite prin ucenicii sunt incluse în cadrele de calificări, recunoscute la
nivel național, având ca punct de referință Cadrul european al calificărilor.

Detalii privind
ucenicia la locul de muncă găsiti aici:
https://bit.ly/3trZpi5

 Material
realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și
serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu
angajatorii – eSPOR
”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.