In
atenţia absolvenţilor de învățământ, promoţia 2023

Absolvenţii de învățământ din
promoţia 2023 sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele
agenţiilor pentru ocuparea forței de
muncă, în raza cărora își au domiciliul, pentru a putea beneficia de servicii gratuite
de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare
profesională, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării.

Actele necesare pentru
înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în
evidenţele agenţiilor teritoriale, sunt:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau
adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

– declarație pe proprie
răspundere privind starea de sănătate;

acord de utilizare a datelor cu
caracter personal.

Prin absolvent al unei instituţii
de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut-o diplomă sau un certificat
de studii, conform legislației în vigoare,în una dintre instituţiile de
învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de
stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii
şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de
la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din
raza cărora îşi au domiciliul şi se angajează cu normă întreagă pentru o
perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3
ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data
încadrării (ISR – 598 lei).

După
expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire
,
în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de
muncă, pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din
valoarea ISR în vigoare, pentru o perioadă de 6 luni. Persoanele care, la data
solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului
studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de
formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu
beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Informații
detaliate privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de
învățământ sunt afişate pe site-ul instituției
www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații
de șomaj si venituri de completare
, sau pot fi obținute prin
contactarea
agențiilor teritoriale pentru ocuparea
forței de muncă ale căror date de contact se regăsesc
aici.

Serviciul Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Administrație