Informații utile românilor aflați în străinătate

Libertatea de circulație este un drept fundamental al tuturor cetățenilor români, iar decizia de a-și alege locul unde să trăiască pentru o anumită perioadă, sau chiar permanent, este o opțiune a fiecărui cetățean. Decizia de reîntoarcere reprezintă o motivație personală și presupune un efort de adaptare, atât uman cât și social.

Pentru a facilita acest proces vă punem la dispoziţie informații privind modul în care statul român îi sprijină pe cei care vor să se repatrieze şi să se reintegreze pe piaţa de muncă din România, ori care vor să se întoarcă în calitate de investitori sau mici întreprinzători.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin politicile sale în domeniul ocupării și mobilității forței de muncă aplicate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, oferă o serie de facilităţi cetăţenilor români, atât celor care se află în România cât și celor care se întorc în ţară, cu scopul de a facilita inserţia acestora pe piaţa autohtonă a muncii.

Astfel, Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prevede măsuri concrete, susţinute din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă precum şi stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă. 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) aplică măsuri de stimulare a ocupării:

medierea muncii – prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.

informarea şi consilierea profesională –  prin care se oferă un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

formarea profesională – prin care se asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării pe piaţa muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context nonformal și informal – se asigură pentru persoanele care nu deţin certificat de competenţe profesionale, de calificare sau de absolvire pentru anumite competenţe, ocupaţie ori calificare şi nu au eventuale restricţii medicale. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază, în mod gratuit, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

Acordarea de prime în vederea angajării următoarelor categorii:

prima de activare – șomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare stabilită se acordă în două tranșe:

•    tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

•    tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

prima de inserție – absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţilor şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două tranşe, astfel:

•    o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

•    o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

prima de mobilitate – (prima de încadrare, prima de instalare şi prima de relocare) şomerilor înregistraţi, inclusiv șomerilor de lungă durată, astfel:

1.    prima de încadrare – pot beneficia persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. Cuantumul se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

2.    prima de instalare – pot beneficia persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă, astfel:
•    12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința;
•    15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;
În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
Primele de instalare, în cuantumurile enunţate mai sus, se acordă în două tranşe: 50% din suma stabilită, la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:
•    3.500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa;
•    6.500 lei atât în cazul persoanelor care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa şi sunt însoțite de membrii familiei, cât şi în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere;
•    3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepţiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

3.    prima de relocare – pot beneficia persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei lunar, pentru o perioadă de 36 de luni.

Prima de activare se poate cumula cu prima de inserţie și cu prima de instalare.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

Precizăm că, prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile stabilite de lege, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
•    domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu, respectiv noua reședință pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia;
•    sunt înregistrate la AJOFM–ul în a cărui rază teritorială se află cu domiciliul/ reședința;
•    lunile care constituie perioada de cel puțin 36 de luni în care au exercitat dreptul la liberă circulație în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoacerii în România, sunt consecutive;
•    sunt cetățeni români pe perioada în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European;
•    dețin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, prin care se atestă că au avut pe perioada respectivă domiciliul sau reședința ori au exercitat dreptul de rezidență legal pe teritoriul statului respectiv/statelor respective;
•    se încadrează în muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Pentru a afla regulile de acordare a primelor de mobilitate:

Reguli de acordare prime

Informaţii pentru angajatori

Transferul drepturilor de asigurări sociale

ANOFM, gestionează soluţionarea de solicitări de emitere a formularelor privind certificarea stagiului de asigurare pentru riscul de şomaj, certificarea veniturilor membrilor de familie ai unui şomer aflat în alt stat membru al Uniunii Europene sau menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj a unei persoane care se deplasează în alt stat membru al Uniunii Europene pentru a-şi căuta un loc de muncă.

Ce reprezintă totalizarea perioadelor de asigurare?

•    Dacă o persoană a lucrat în cel puțin două state membre ale UE/SEE și a fost asigurată pentru șomaj poate beneficia de prestații de șomaj prin cumularea perioadelor de asigurare realizate în toate țările în care și-a desfășurat activitatea.
•    Prestațiile de șomaj se solicită, cu anumite excepții, în statul în care lucrătorul a fost asigurat ultima dată (ultimul loc de muncă) și nu în statul de origine.