Planul Naţional de Formare Profesională pentru anul 2019, îşi propune următoarele obiective generale:

1. dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare şi competenţe adaptate la cerinţele pieţei muncii, conform obiectivelor cuprinse în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020; 

2. încurajarea participării largi și favorabile incluziunii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la programe de formare profesională sau în procese de evaluare a competenţelor dobândite în context informal sau nonformal care să le asigure competenţele necesare pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii;

3. creșterea capacităţii de inserţie profesională prin stimularea participării tinerilor la formare profesională prin programe de ucenicie.                           

Obiectivele specifice  ale Planului Naţional de Formare Profesională sunt:

Creşterea nivelului de pregătire al persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe următoarele grupuri ţintă: 

o tineri cu vârsta sub 25 de ani;

o persoane cu vârsta peste 45 de ani;

o șomeri de lungă durată;

o femei;

o persoane cu dizabilităţi;

o romi;

o persoane din mediu rural.

creşterea participării la formare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a şomerilor de lungă durată, greu şi foarte greu ocupabili;

încurajarea traseelor de formare flexibile şi a participării la procese de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale sau nonformale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 

întărirea cooperării în domeniul formării profesionale pentru a facilita organizarea de programe de ucenicie şi stagii la locul de muncă, cu focalizare pe grupurile țintă vulnerabile, în vederea creşterii şanselor de ocupare ale acestora.

Anexele Planului Naţional de Formare Profesională pentru anul 2019:

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 1 meserii

Anexa 2 meserii