Planul Naţional de Formare Profesională pentru anul 2023 îşi propune următoarele obiective generale:
1. Creșterea nivelului de calificare al resurselor umane prin îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor șomere și inactive apte de muncă și adaptarea competenţelor la cerinţele pieţei muncii, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii, conform obiectivelor cuprinse în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027; 
2. Încurajarea participării largi și favorabile incluziunii pentru grupurile dezavantajate pe piața muncii la programe de formare profesională sau în procese de evaluare a competenţelor dobândite în context informal sau nonformal;
3. Creșterea capacităţii de inserţie profesională prin stimularea participării tinerilor la formare profesională prin programe de ucenicie.
                     
Obiectivele specifice  ale Planului Naţional de Formare Profesională sunt:
• Creşterea participării la formare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a şomerilor de lungă durată, greu şi foarte greu ocupabili;
• Focalizarea intervențiilor pentru creşterea nivelului de pregătire al persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate, din următoarele grupuri ţintă: 
  o tineri cu vârsta sub 25 de ani;
  o tineri cu vârsta cuprinsă între 25 – 30 de ani;
  o persoane cu vârsta cuprinsă între 30 – 35 de ani;
  o persoane cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 de ani;
  o persoane cu vârsta peste 45 de ani;
  o șomeri de lungă durată;
  o femei;
  o persoane cu dizabilităţi;
  o romi;
  o persoane din mediu rural.
• încurajarea traseelor de formare flexibile şi a participării la programe formare la locul de muncă prin ucenicie, dar și la procese de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale sau nonformale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 
• întărirea cooperării în domeniul formării profesionale pentru a facilita organizarea de programe de ucenicie şi stagii la locul de muncă, cu focalizare pe grupurile țintă vulnerabile, în vederea creşterii şanselor de ocupare ale acestora.