Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici    

Măsura este detaliată
aici în categoria

Prima
de instalare

Documente necesare: 


Cerere – Anexa nr. 12A – descarcă aici la Norme sau Anexa nr. 12B
la Norme – descarcă aici, după caz


Actul de identitate al persoanei solicitante 
– original şi copie


Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi
desfăşoare activitatea  – original şi
copie


Angajament – Anexa nr. 13 la Norme – descarcă aici, care constituie titlu executoriu,
potrivit legii;


Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în
ultimii  2 ani acesta nu a mai fost în
raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;


Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în
ultimii  2 ani persoana angajată  nu a mai fost în raporturi de muncă sau de
serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator / asociat este
deţinută de una sau mai multe persoane 
fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la
angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;


Declaraţie pe  propria răspundere a
angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă  ori familia acestuia nu se asigură locuinţă
de serviciu şi nu se suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale
angajatorului 


Declaraţia pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să
rezulte că autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură
locuinţă de serviciu şi nu suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri
publice


Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de
medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data
solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 75 din lege nu au promovat
concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii,
după caz;


Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja
persoana din această categorie, după caz;


După caz, certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale
copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de
reprezentantul legal sau actele prevăzute de lege în cazul familiilor
monoparentale


Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că
nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se
încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia sau în localitatea
în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile
învecinate acesteia, atât ea cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere.

– Pentru
persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulație
a lucrătorilor în spațiul UE și SEE, document sau orice alt înscris emis de o
autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi
Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie
a lucrătorilor pe perioada de cel puţin 36 de luni, prevăzută la art. 45^10
alin. (1) lit. a), prin care se atestă că au avut, pe perioada respectivă,
domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe
teritoriul statului/statelor respectiv(e), însoţit de o traducere certificată
în limba română.