Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici    

Măsura este detaliată
aici în categoria

Prima
de relocare
                       

Documente necesare:

·      – Cerere – Anexa nr. 13^1 
la Norme
descarcă aici

·      – Actul de identitate
al persoanei solicitante care să ateste noul domiciliu şi, după caz, al
soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori al altor persoane care
împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr.
416/2001;

·      – Contract de muncă, cu
precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare
activitatea;

·       – Angajament – Anexa nr. 13^2 
la Norme
descarcă aici care
constituie titlu executoriu, potrivit legii
;

·      – Declaraţie pe propria
răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de
muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

·     -Declaraţie pe propria
răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii  2 ani persoana angajată  nu a mai fost în raporturi de muncă sau de
serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator / asociat este
deţinută de una sau mai multe persoane 
fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la
angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

·      – Declaraţie pe  propria răspundere a angajatorului din care
să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acestuia se asigură  sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se
suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente 
din fondurile angajatorului;

·      – Declaraţia pe propria
răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea
publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori
suportă sau nu suportă  cheltuielile
aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia;

·      -Declaraţie pe propria
răspundere a persoanei solicitante că atât ea cât şi membrii sai de familie
(soţie, soţ, copii aflaţi în întreţinere) nu deţine în proprietate sau în
coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care se încadrează sau în
localităţile învecinate,  sau în localitatea
în care îşi schimbă domiciliu sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile
învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;

·      – Declaraţia pe propria
răspundere a persoanei solicitante din care să rezulte că soţul/soţia nu a
beneficiat de primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74
şi 75 în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;

·      – Declaraţie pe propria
răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină
dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de
relocare  prevăzute la art.762 din lege
nu au promovat concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi în
condiţiile legii, după caz;

·       –Declaraţia pe propria
răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care
să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din
această categorie, după caz;

·      – după caz,
certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor
sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul
legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de
către persoana solicitantă a dreptului;

·       – Actele prevăzute de
lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind
componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu
originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

·      – Contractul de
închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal
competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către
persoana solicitantă a dreptului;

·       –Declaraţie pe propria
răspundere privind membrii familiei sale şi veniturile nete pe care le
realizează persoana singură sau împreună cu familia pe fiecare persoană, după
caz, pe fiecare categorie de venit net care se realizează în luna anterioară
lunii în care se depune cererea, însoţită de acte doveditoare venitului net
realizat;

·       – Adeverinţă emisă de
angajator din care să rezulte că solicitantul de primă de relocare este
încadrat în muncă, cât şi venitul net realizat din salariu şi venituri
asimilate salariilor pentru luna anterioară solicitării primei.

 

ACTE care se
depun LUNAR:
  (până
în ultima zi calendaristică a lunii, pentru luna expirată)

Cerere
– pentru plata lunară a primei însoţită
de următoarele acte :

a) Copie după actul de identitate – pentru
verificarea condiţiei prevăzute la art. 76^4 alin. (2) din Legea nr.
76/2002  – condiţia ca persoana solicitantă
să nu revină la vechiul domiciliu/ reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la
angajare;

b) Dovada plăţii chiriei lunare stabilite în
contractul de închiriere  înregistrat la
organul fiscal competent. Dovada plății
se face printrun înscris sub semnatură
privată prin care se atestă că între părțile semnatare ale contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata,
respectiv încasarea sumei reprezentând chiria lunară stabilită în contract ori
prin orice înscris emis de o instituție bancară, în copie, în situația în care
plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia în
cont bancar;

c)
Facturile emise de furnizorii de utilităţi, respectiv: energie electrică,
energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul
locativ care face obiectul contractului de închiriere pentru luna pentru care
se solicită acordarea primei de relocare, în copie, – în situaţia în care suma
reprezentând 75% din chiria lunară stabilită este mai mică de 900 lei/lună. Se
pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilități
până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al
primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea
facturii de utilități care se depune.

d)
Declaraţie pe proprie răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete
realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană,
după caz, pe fiecare categorie de venit net realizat, în luna pentru care se
solicită cuantumul lunar al primei de relocare, însoţită de acte doveditoare
venitului net realizat;

e)
Adeverinţă emisă de angajator că este încadrat în muncă și care atestă venitul
net din salarii și asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna
pentru care aceasta solicită cuantumul lunar al primei de relocare; Contractul
de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată
pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în
situația în care contractul de închiriere depus la agenție în vederea acordării
primei de relocare încetează în perioada de acordare a acestei prime.