Anunț

Angajatorii pot accesa platforma aici.gov.ro în vederea decontării indemnizației prevăzută la  Art. 1
alin. (4) din OUG nr. 132/2020 – reducere timp muncă

În cazul reducerii temporare a activităţii determinate  de  instituirea  stării  de  urgenţă/alertă/asediu,  în  condiţiile  legii,  angajatorii  au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul  individual  de  muncă,  cu  informarea  şi  consultarea  sindicatului,  a  reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.
Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.
Pe  durata  reducerii  timpului  de  muncă  salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv  prestate  ca  urmare  a  reducerii  timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
Indemnizaţia de mai sus este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului  aferent  lunii  respective,  urmând  a  se  deconta  din  bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii  şi  asimilate  salariilor  din  perioada  pentru  care  se  face  solicitarea  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal.

Documentele necesare angajatorilor pentru decontarea indemnizației prevăzută de Art. 1 alin (4) din OUG nr. 132/2020 au fost aprobate prin Ordinul Ministrului
Muncii și Protecției Sociale nr. 1393/15.09.2020, publicat în Monitorul Oficial
nr. 850/16.09.2020. Acestea se vor descarca din plarforma aici.gov.ro, vor fi completate în format “PDF inteligent”, încărcate şi transmise agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul aceleiaşi platforme.

Recomandăm angajatorilor să încarce în platforma aici.gov.ro  doar  formularele electronice în format  “PDF inteligent” cu toate câmpurile completate.

Notă: Pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF, rugăm angajatorii
să nu utilizeze browserul pentru deschidere ci să folosească aplicații dedicate
(ex: Adobe Reader).