ANOFM – modernizarea Serviciului Public de Ocupare prin proiecte cu finanțare europeană

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) https://www.anofm.ro gestionează proiecte care propun o abordare unitară a tuturor activităților derulate de structurile noastre teritoriale. Totodată, acestea răspund la două dintre acţiunile cuprinse în Planul de măsuri pentru implementarea Condiţionalităţilor favorizante în domeniul ocupării. Îndeplinirea acestora va permite obţinerea finanţării europene nerambursabile, în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro, pentru perioada de programare viitoare. Scopul reformei prin care trece ANOFM este transformarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) într-o instituție modernă de furnizare de servicii individualizate.

Pentru a contribui la creșterea ocupării, ANOFM a valorificat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană prin contractarea a peste 1,2 miliarde de euro din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, devenind unul dintre cei mai mari beneficiari POCU din România.

Procesul de modernizare şi reformare a ANOFM a fost demarat în 2020, prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană ale căror principale obiective sunt digitalizarea instituției şi adaptarea serviciilor oferite la cerinţele pieţei muncii. Cele mai importante dintre acestea sunt:

“Managementul de caz – Proces de incluziune pe piața muncii”- (finalizat în anul 2023, valoare 8.197.747,74 lei / aprox. 1,9 milioane euro) – proiect prin care atenția a fost îndreptată către clientul persoană în căutarea unui loc de muncă, în mod special a celui aparținând grupurilor vulnerabile. Pentru o apreciere cât mai fidelă a nevoilor acestor persoane, au fost create și adaptate proceduri și instrumente de lucru care au un caracter unitar și sunt aplicate la nivel național, de fiecare structură teritorială. Noua procedură este în vigoare de la 1 februarie a.c., fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 44/16.01.2023.

“eSPOR-Relația cu angajatorii” (valoare 86.769.049,26 lei / aprox. 18 milioane euro) – proiect ce urmărește digitalizarea serviciilor dedicate angajatorilor și al cărui principal rezultat va fi Platforma Unică de Livrare a Serviciilor (PULS) în care sunt integrate toate serviciile dedicate acestei categorii de clienți. Proiectul se află în implementare, termenul de finalizare fiind 31 decembrie 2023.

“ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației” (în implementare, valoare 19.119.659,39 lei / aprox. 4 milioane euro) – proiect prin care se urmărește crearea unui mecanism de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formare profesională, a unui mecanism de anticipare a nevoii de competențe pe piața muncii, la nivel de politică publică, precum și a unui mecanism de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților programelor de educație și formare profesională.

De asemenea, o provocare pentru ANOFM este utilizarea resurselor financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în cadrul căruia implementăm un proiect de digitalizare a serviciilor dedicate clienților persoane în căutarea unui loc de muncă. Proiectul are două componente: reforma Serviciului Public de Ocupare prin care clienții menționați vor putea accesa o parte din servicii fără a se deplasa la sediul AJOFM/AMOFM și investițiile în infrastructura informatică prin înlocuirea echipamentelor hardware necorespunzătoare acestui mod de furnizare a serviciilor, vechimea acestora fiind de peste 10 ani.

Diferența de 661 milioane de euro este dedicată pentru susținerea, prin pachete personalizate de măsuri, a tinerilor NEETs și șomerilor non-NEETs

Totodată, Serviciul Public de Ocupare are alocate 280 milioane de euro în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă (POTJ) pentru creșterea capacității de a răspunde nevoii de diversificare și de creștere a gradului de cuprindere a serviciilor de formare oferite clienților SPO, inclusiv dotarea centrelor de formare profesională. Pentru accesarea acestor fonduri sunt eligibile 6 structuri teritoriale ale SPO (AJOFM Dolj, Gorj, Mureș, Hunedoara, Prahova și Galați).

Comisia Europeană a atribuit instituției o poziție centrală și în cadrul exercițiului financiar 2021- 2027. În acest sens, în cadrul Programului Operațional Educație și Ocupare (POEO), pentru SPO s-au alocat 924 milioane de euro, dintre care 263 milioane de euro pentru creșterea capacității SPO de a asigura servicii personalizate corelate cu cerințele pieței muncii și modernizarea structurilor teritoriale prin angajarea de personal suplimentar (600 persoane), proiect derulat în cooperare cu Banca Mondială. De asemenea, 661 milioane de euro sunt dedicaţi susţinerii încadrării în muncă a tinerilor NEETs și a șomerilor non-NEETs, prin oferirea de pachete personalizate de măsuri. 

Alocările menționate au fost obținute în urma negocierilor cu Comisia Europeană care sprijină structura actuală a Serviciului Public de Ocupare și subliniază rolul central al acestuia pe piața muncii, evidențiind necesitatea consolidării capacității SPO. 

Privind prin prisma activităţii pe care o desfășoară, Serviciul Public Român de Ocupare este un actor competitiv pe piața muncii, principal mediator între cererea și oferta de muncă și singurul furnizor de servicii de ocupare personalizate şi gratuite pentru clienții săi, șomeri/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori. 

ANOFM prin structurile sale teritoriale oferă un număr de 37 de servicii și acordă un număr de 20 de măsuri active menite să faciliteze accesul pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. https://www.anofm.ro

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.