Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de promovare în vederea ocupării unei funcţii publice de conducere, în data de 04.03.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.
Funcţia publică de conducere pentru care se organizează concurs de promovare este următoarea:
Director adjunct – Direcţiei Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod;
– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Cod.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 02.02.2021 – 22.02.2021. Dosarele de înscriere se pot depune online pe adresa de e-mail felicia.calugaru@anofm.ro.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;                         
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
h) cazierul judiciar.
Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; felicia.calugaru@anofm.ro

Declaratie

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele inscrise la concursurile de angajare

Declaratie conform art.49 alin.(1) lit.j) din HG NR.611/2008

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE conform art.493, alin.(3), lit.f), O.U.G. nr.57/2019

Formular de inscriere

Bibliografie