Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relații cu publicul, Serviciului Comunicare, Relații cu publicul și Secretariatul Consiliului de Administrație, în data de 10.05.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă:
– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 08.04.2021 – 27.04.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;                         
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
h) cazierul judiciar.
Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Elena Tudose – consilier juridic, tel. 021.303.98.58; email: elena.tudose@anofm.ro

declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

declarație conform art.493, alin.(3), lit.f), O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

bibliografie

atribuții post

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Anunț susținere probă interviu

Anunț rezultat probă interviu

Rezultat final concurs