Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20—22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de director adjunct al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
– Pregătire de specialitate:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in ramura de stiinta: stiinte economice;
– să deţină certificatul de atestare a cunoştintelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. b^2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.  
Programul concursului concursului:
04.05.2021 ora 10:00 – proba scrisă la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
06.05.2021 ora 10:00 – interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07-20.04.2021.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente necesare inscrierii la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Cazierul judiciar poate fi adus cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevazute la literele b-d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; email: felicia.calugaru@anofm.ro

Bibliografie concurs
 
Atribuții director adjunct CRFPA Dolj

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă
 
Rezultat probă interviu