Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior, Serviciul Control și Recuperare Debite, în data de 10.09.2021, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante:

– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 09.08.2021 – 30.08.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Ioana Meterca – consilier principal, tel. 021.303.98.58; email: ioana.meterca@anofm.gov.ro

Atribuțiile funcţiei publice de executie de Consilier, grad profesional superior, Serviciul Control și Recuperare Debite

Bibliografie

Tematica

Declaratie art. 49 HG. 611

Declaratie art. 492 din OUG 57

Declaratie date cu caracter personal

Afisare selectie dosare

Rezultat proba scrisa

ANUNT sustinere interviu

Afisare rezultat interviu