Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 13.05.2020, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional asistent – Compartimentul Achiziţii Publice şi Investiţii 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
Curs achiziţii publice;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 08.04.2020 – 27.04.2020. Dosarele de înscriere se depun online pe adresa de e-mail olga.ardeleanu@anofm.ro.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 
a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
h) cazierul judiciar.
Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Persoană de contact: Olga Ardeleanu – inspector principal, tel. 021.303.98.58; olga.ardeleanu@anofm.ro