Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de executie temporar vacante
de consilier, grad profesional superior,
Compartiment Salarizare
din cadrul Directiei
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului de
Administratie
, în data de 12.07.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la
sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie temporar vacante:

– pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă  ramura de în ramura de
științe: științe economice;

– vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să
îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art.
465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în
perioada 4.06.2021 – 01.07.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în
mod obligatoriu:

a) formularul de
înscriere;                       
 

b) curriculum vitae, modelul
comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de
studii;

e) copia carnetului de muncă şi
după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;

 f) adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la
lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Persoană de contact: Elena Tudose – consilier juridic
principal, tel. 021.303.98.58; email: elena.tudose@anofm.gov.ro

Bibliografie și tematica

Declaratie
art. 492 din OUG 57

Declaratie art.49 HG 611

Declaratie date cu caracter personal

Formular de inscriere

Atribuțiile fișă post

Raport privind selecţia dosarelor

Rezultat proba scrisă

Anunț probă de interviu

Rezultat probă interviu

Rezultat final