I. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ implementează în perioada 03.04.2018 – 30.11.2020 proiectul „UNIT 4 RMPD-Ucenicie si stagii pentru somerii non NEET din Regiunile mai puţin dezvoltate” – POCU/277/3/14/121994 având ca Obiectiv General îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 3842 de şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO).
Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării durabile pe piața forței de muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin faptul că SPO va acorda facilități, sub formă de sprijin financiar, angajatorilor care încadreaza pe baza uceniciei la locul de muncă sau a stagiului pentru absolvenții de învatamânt superior șomeri, cu respectarea prevederilor legale.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
– Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 3695 de șomeri non-NEET.
– Obiectiv Specific 2 – Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin stagii pentru absolvenții de învatamânt superior a 147 de șomeri non-NEET.
Activitatile proiectului sunt:
Activitatea 1 – Acordarea finanțării pentru ucenicie
Activitatea 2 – Acordarea finanțării pentru stagii de practică 
Activitatea 3 – Managementul proiectului;
Activitatea 4 – Informare și publicitate;
Activitatea 5 – Derularea procedurilor de achiziție publică.
II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunţă scoaterea la concurs a unui postului temporar vacant de expert tehnic extern, pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului „UNIT 4 RMPD-Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate” pentru perioada 18.09.2020 – 30.11.2020.
Candidații vor fi selectați conform Procedurii operaționale pentru ocuparea posturilor nou înființate în afara organigramei din cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă.(Anexa 5)
III. CONDIŢII GENERALE:
Expertul:
a) are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibil(ă) cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) îndeplineşte și următoarele condiții specifice
Studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licență;
Vechime în muncă -1an;
Cunoștințe de specialitate privind ocuparea forței de muncă și măsuri active de ocupare;
Cunoașterea legislației aplicabile în domeniul fondurilor europene;
Abilități de comunicare;
Cunoştinţe avansate operare Excel.
În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe: 
capacitate de lucru în echipă;
orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
capacitate de analiză şi sinteză;
capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;
capacitatea de a organiza activităţi de documentare şi de redactare a documentelor;
capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului.
Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:
-asigură îndeplinirea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților proiectului;
-asigură realizarea în termen și condiții de legalitate, eficiență și eficacitate a tuturor acțiunilor care intră în sfera sa de activitate;
-verifică și centralizează documentele transmise de agențiile teritoriale în vederea rambursării cheltuielilor;
-întocmește și transmite la AMPOCU cererile de rambursare;
-monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat asumați prin proiect, realizează rapoartele de progres;
-întocmește toate documentele justificative necesare implementării activităților proiectului.
IV. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
În conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi ale Procedurii operationale pentru ocuparea posturilor nou infiintate in afara organigramei dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) Formular de înscriere si formular de disponibilitate (Anexa 1 si Anexa 2);
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute;
d) Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, calificările specifice aferente poziţiei;
e)  CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
f) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal(se completează la sediul instituției).
Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, sau se depun în copii legalizate.
VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidaţii vor depune documentele, la sediul instituției organizatoare, care are calitatea de beneficiar/partener din str. Avalanșei nr. 20-22, sector 4, București, etajul 1, Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație, până la data de 22.09.2020, ora 16ºº.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.
Persoana de contact – Secretar comisie – Elena Tudose, consilier juridic, tel.021/3039858, e-mail elena.tudose@anofm.ro.

Anunt Concurs

ANEXA 1 Formular de inscriere

ANEXA 2 Formular de disponibilitate

ANEXA 3 Bibliografie

ANEXA 4 Probele Selectiei