Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
elaborează anual Planul Naţional de formare profesională, având în vedere
atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare. Principiile care stau la baza
elaborării Planului Naţional de Formare Profesională sunt în conformitate cu
obiectivele strategice ale Uniunii Europene în perspectiva Europa 2020 – O
strategie europeană pentru creştere inteligenţă, durabilă şi favorabilă
incluziunii şi a Strategiei Europene de Ocupare. Politica de formare
profesională se află în centrul preocupărilor europene, fiind înscrisă în
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. De asemenea, dreptul la
educaţie este reiterat şi de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene, care precizează că „orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi
la accesul la formare profesională şi formare continuă”.

Planul Naţional de Formare Profesională pentru
anul 2018
, îşi propune următoarele obiective
generale:

 1. dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare şi competenţe
  adaptate la cerinţele pieţei muncii, conform obiectivelor cuprinse în Strategia
  Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020;
 2. încurajarea participării largi și favorabile
  incluziunii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la programe de
  formare profesională sau în procese de evaluare a competenţelor dobândite în
  context informal sau nonformal care să le asigure competenţele necesare pentru
  a răspunde cerinţelor pieţei muncii;
 3. creșterea capacităţii de inserţie profesională prin stimularea participării
  tinerilor la formare profesională prin programe de ucenicie.

Obiectivele specifice ale Planului Naţional de
Formare Profesională sunt:

·
Creşterea nivelului de pregătire al persoanelor aparţinând grupurilor
dezavantajate, cu focalizare pe următoarele grupuri ţintă:

 • tineri cu vârsta sub 25 de ani;
 • persoane cu vârsta peste 45 de ani;
 • șomeri de lungă durată;
 • femei;
 • persoane cu dizabilităţi;
 • romi;
 • persoane din mediu rural.

· Creşterea
participării la formare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în
special a şomerilor de lungă durată, greu şi foarte greu ocupabili;

· Încurajarea
traseelor de formare flexibile şi a participării la procese de evaluare a
competenţelor dobândite în contexte informale sau nonformale pentru persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă;

· Întărirea
cooperării în domeniul formării profesionale pentru a facilita organizarea de
programe de ucenicie şi stagii la locul de muncă, cu focalizare pe grupurile
țintă vulnerabile, în vederea creşterii şanselor de ocupare ale acestora.

Planul Naţional de Formare Profesională s-a
elaborat pe baza propunerilor de plan dezvoltate la nivel judeţean. Aceste
propuneri au fost elaborate prin parcurgerea următoarelor etape:

1.   1. Identificarea meseriilor/ocupaţiilor
cerute pe piaţa muncii la nivel local. Acest lucru se realizează prin analiza
pieței muncii la nivel local (investigarea tendinţelor de dezvoltare a
economiei locale pe termen scurt, analiza nevoilor de formare profesională în
mediul rural, consultarea angajatorilor cu privire la nevoile de calificare a
forţei de muncă, stabilirea nevoii de formare prin consultarea directă a
potenţialilor beneficiari ai formării, etc.)

2. Investigarea bazei de date proprii a
AJOFM cu privire la numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
deja calificate în meseriile care au căutare pe piaţa muncii. 

3. Investigarea bazei de date proprii a AJOFM cu
privire la locurile de muncă vacante comunicate în anul anterior şi estimarea
numărului de locuri de muncă vacante şi a ocupaţiilor aferente pentru anul
următor.

4. Analizarea posibilităţii de absorbţie a forţei
de muncă calificată;
5. Identificarea potenţialelor
disponibilizări colective;
6. Estimarea numărului de şomeri
prognozaţi a se înregistra în evidenţa agenţiei;
7. Estimarea numărului de absovenţi şi a
calificărilor acestora;
 8. Considerarea interesului persoanelor în căutarea
unui loc de muncă pentru anumite calificări/ocupaţii.         

Planul Naţional de
Formare Profesională pentru anul 2018 cuprinde:

 Programe de calificare pentru niveluri de
calificare diferite, care se realizează prin organizarea de:

§ cursuri de
calificare/recalificare
§ programe
modulare care să asigure dobandirea competenţelor necesare pentru obţinerea
unei calificări complete;
§ cursuri de
iniţiere;
§ ucenicie;

           – Organizarea de programe de
formare care să asigure persoanelor cu studii medii şi superioare, dobândirea
de competenţe comune mai multor ocupaţii, în vederea creşterii şanselor de
ocupare;

           – Organizarea de programe de specializare sau
perfecţionare;

 

Formarea profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ţinându-se seama de cerinţele
de moment şi de perspectivă ale pieţei muncii şi în concordanţă cu opţiunile şi
aptitudinile individuale ale persoanelor respective. De asemenea, se urmăreşte
aplicarea prevederilor Recomandării Consiliului din 19 decembrie 2016 privind
parcursurile de actualizare a competențelor, prin care se solicită statelor
membre să asigure parcursurile de actualizare a competențelor pe baza a trei
pași: evaluarea competențelor, furnizarea unei oferte de învățare
personalizate, flexibile și de calitate, precum și validarea și recunoașterea
competențelor dobândite. Planul Naţional de Formare Profesională are un
caracter flexibil. În funcţie de schimbările apărute pe piaţa locală a muncii,
se pot opera modificări în perioada de implementare prin structura pe
calificări/ocupaţii. Prin urmare, se vor putea organiza cursuri în ocupaţii
solicitate, altele decât cele cuprinse în plan, prin suplimentare sau
înlocuire, inclusiv cu programe de pregătire în ocupaţii noi apărute pe piaţă.

Anexele Planului Naţional de Formare Profesională pentru anul 2018

Anexa1.pdf

Anexa2.pdf

Anexa3.pdf

Anexa4.pdf 

Anexa5.pdf


Realizările Planului de formare profesioanală – Ianuarie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală – Februarie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală – Martie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală – Aprilie 2018

Realizările Planului  de formare profesioanală –  Mai 2018

Realizările Planului de formare profesioanală – Iunie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală –  Iulie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală –  August 2018

Realizările Planului de formare profesioanală –  Septembrie 2018

Realizările Planului de formare profesioanală – Octombrie 2018

Realizările Planului de formare profesională – Noiembrie 2018

Realizările Planului de formare profesională – Decembrie 2018