Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2021 îşi propune următoarele obiective generale:
1. creșterea nivelului de calificare al resurselor umane prin îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor șomere și inactive apte de muncă și adaptarea competenţelor la cerinţele pieţei muncii, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii, conform obiectivelor cuprinse în proiectul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027 ;
2. încurajarea participării largi și favorabile incluziunii pentru grupurile dezavantajate pe piața muncii la programe de formare profesională sau în procese de evaluare a competenţelor dobândite în context informal sau nonformal;
3. creșterea capacităţii de inserţie profesională prin stimularea participării tinerilor la formare profesională prin programe de ucenicie.

Obiectivele specifice  ale Planului Naţional de Formare Profesională sunt:
• Creşterea participării la formare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a şomerilor de lungă durată, greu şi foarte greu ocupabili;
• Focalizarea intervențiilor pentru creşterea nivelului de pregătire al persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate, din următoarele grupuri ţintă:
o tineri cu vârsta sub 25 de ani;
o persoane cu vârsta peste 45 de ani;
o șomeri de lungă durată;
o femei;
o persoane cu dizabilităţi;
o romi;
o persoane din mediu rural.
• încurajarea traseelor de formare flexibile şi a participării la programe formare la locul de muncă prin ucenicie, dar și la procese de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale sau nonformale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
• întărirea cooperării în domeniul formării profesionale pentru a facilita organizarea de programe de ucenicie şi stagii la locul de muncă, cu focalizare pe grupurile țintă vulnerabile, în vederea creşterii şanselor de ocupare ale acestora.