Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacante
de consilier, grad profesional superior, Compartiment Cordonarea Proiectelor cu
Finanțare Nerambursabil
ă din Fonduri
Europene
, în data de 01.09.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare
participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante:

– pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească condiţiile de
ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Codul
Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în
perioada 30.07.2021 – 18.08.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în
mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;                        

b) curriculum vitae, modelul
comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de
studii;

e) copia carnetului de muncă şi
după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;

 f) adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs. Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel.
021.303.98.58; email: felicia.calugaru@anofm.gov.ro

Anexa_3_Declaratie_Concursuri_de_angajare_2018-07-12_finalizat.pdf

BIBLIOGRAFIE_consilier_superior_comp_coordonare_proiecte.pdf 

DECLARAȚIE.pdf 

DECLARAȚIE_PE_PROPRIA_RĂSPUNDERE.pdf 

FORMULAR_DE_INSCRIERE.pdf 

TEMATICA_consilier_superior_comp_coordonare_proiecte.pdf

Atribuţiile_postului_consilier_superior_proiecte.pdf

Afisare rezultat proba scrisa

Anunt proba interviu

Anunt rezultat proba interviu

Rezultat final