Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacantă de consilier juridic, grad profesional superior, Compartiment Contencios din
cadrul Directiei Contencios, Legisliatia
Pietei Muncii si Metodologie
, în data de 16.08.2021, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante:

– pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă  ramura de știință:
științe juridice;

– vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească
condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1)
din Codul Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada
14.07.2021 – 02.08.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în
mod obligatoriu:

a) formularul de
înscriere;                       
 

b) curriculum vitae, modelul
comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de
studii;

e) copia carnetului de muncă şi
după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;

 f) adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la
lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Persoană de contact: Ionica Badea – consilier superior,
tel. 021.303.98.58; email: ionica.badea@anofm.gov.ro

Atributiile functiei publice  de executie de Consilier juridic

Bibliografie


Tematica

Declaratie art. 49 HG. 611

Declaratie art. 492 din OUG 57

Declaratie date cu caracter personal

Formular de inscriere

Afisare selectie dosare

Afisare rezultat proba scrisa

Anunt proba interviu

Anunt rezultat proba interviu

Rezultat final