Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunţă scoaterea la concurs a unui postului vacant
de expert tehnic extern, pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului „UNIT
4 RMPD-Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin
dezvoltate” pentru perioada
23.03.2020 – 03.12.2020.

Conditii:

a) cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România;

b) capacitate de exerciţiu deplină;

c) nu
a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar
face-o incompatibil(ă) cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;

d)  îndeplineşte și următoarele condiții specifice:

           Studii
superioare universitare absolvite cu diplomă de licență;

           Vechime în muncă
-1an;

           Cunoștințe
de specialitate privind ocuparea forței de muncă și măsuri active de ocupare;

           Cunoașterea
legislației aplicabile în domeniul fondurilor europene;

           Abilități
de comunicare;

           Cunoştinţe avansate operare Excel.

ANUNT

Etapa 1 şi 2 – verificarea şi selectia dosarelor

Etapa 3 – Interviul

Raport final