Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 06.04.2020, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: 

Consilier, grad profesional superior – Serviciul Comunicare şi Secretariatul C.A. 

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 05.03.2020 – 24.03.2020, la sediul ANOFM.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; felicia.calugaru@anofm.ro

Bibliografie

Fisa post

Selectia dosarelor

Rezultat final