Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 16.03.2020, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 2 (două) funcţii publice temporar vacante de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Comunicare şi Secretariatul C.A.

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea celor două funcţii publice de execuţie temporar vacante:

Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 27.02.2020 – 05.03.2020, la sediul ANOFM.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor);

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; felicia.călugăru@anofm.ro

Selectie dosare – 414367 id post

Selectie dosare – 414362 id post

Bibliografie

Fisa post

Rezultat proba scrisa – ID post 414367

Rezultat proba scrisa – ID post 414362

Rezultat interviu – ID post 414367

Rezultat interviu – ID post 414362

Rezultat final – ID 414367

Rezultat final – ID 414362