Ucenicia la locul de muncă –
soluţie pentru angajatori

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) www.anofm.ro,  oferă un număr de 37 de servicii și acordă 20
de măsuri active menite să susțină angajatorii și să faciliteze accesul pe
piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Printre măsurile de stimulare a ocupării forței de
muncă se numără și stimularea angajatorilor care
încheie contracte de ucenicie.

Ucenicia reprezintă formarea
profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.
Formarea profesională se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și prin
centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM , precum
şi de alţi furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public
sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.

Ce este contractul de ucenicie?

Este un contract individual de muncă de tip
particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană
fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să
muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite
angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile
necesare formării profesionale.

Cui se adresează ucenicia la locul de
muncă: 

·        
persoanelor cu vârstă de peste 16 ani, care
doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale
reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de
muncă; 

·        
angajatorilor care doresc să organizeze
activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate,
pentru locurile de muncă declarate vacante. 

 

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie vor
comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București, în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul,
locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de
ucenicie. Totodată,
aceștia au obligația de a desemna un coordonator de
ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale
necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Angajatorul care încheie un
contract de ucenicie, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru
șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în
cuantum de 2.250 lei/lună,
pe toată durata programului de ucenicie (între 6 și 36 luni, în funcție nivelul
de calificare, respectiv de la 1 la 4). 


Modelul de convenție 
încheiată cu agenția județeană/municipală pentru ocuparea
forței de muncă
: descarcă aici.

Cine poate încheia contract de ucenicie

Este eligibilă persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții: 

 • face demersuri pentru a-și găsi un loc de
  muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru
  ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul
  sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare,
  acreditat; 
 • a împlinit vârsta de 16 ani; 
 • nu are calificare pentru ocupația în care
  se organizează ucenicia la locul de muncă; 
 • îndeplinește condițiile de acces la
  formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe anumite niveluri
  de calificare.

 

Cetățenii străini, precum și apatrizii care au
obținut permis de muncă în România, cetățenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European
și membrii de familie ai acestora, se
pot încadra în muncă în calitate de ucenici.

*Maternitatea nu constituie motiv de
discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. 

**Ucenicii până la vârstă de 26 de ani au
dreptul la întreținere, în acest caz, perioada de ucenicie este asimilată cu
cea de continuare a studiilor, conform Codului civil.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date
a AJOFM/AMOFM în raza căreia au domiciliul sau reședința, prezentând
următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) actele de studii și de calificare, în original și copie;

c)
declarație pe propria răspundere potrivit căreia persoana este aptă de muncă
sau are eventuale restricții medicale. Accesează aici modelul cererii pentru a
beneficia de un program de ucenicie: model
cerere.

În scopul creșterii ocupării pe piața muncii,
accesarea măsurilor de stimulare a angajării, acordate de Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, va fi semnificativ îmbunătățită prin
digitalizarea serviciilor dedicate angajatorilor, odată cu finalizarea Platformei unice de livrare a serviciilor (PULS), care se
realizează în cadrul proiectul
„Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”.

Prin urmare, și în cazul subvenționării
angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, se va declara, în format
online, lista locurilor de muncă vacante și se vor parcurge online, toate
fluxurile derulării convenției încheiate în acest scop, cu
agențiile
județene pentru ocuparea forței de muncă.

Date și informații
suplimentare despre beneficiile PULS găsiți aici:  https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

Material realizat în cadrul
„campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO,
clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii –
eSPOR”/POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.